Koman nou yé? Mwen la pi rèd, maladi tantyon ak...

Patrick Princivil - July 12 2015, 8:01 PM

Koman nou yé?

Mwen la pi rèd, maladi tantyon ak koléstéwol poko ka voyém alé au nom de Jézi. En vérité 4 fwa chak fwa nou vini sou dosyé sa yo nou touché pwen fèb mwen. Tout priyè sa yo bon, si manjé dyab yo konnen tout sa pou yo mandé dyab la é nou-menm sèvitè bonDyé yo?

Vrèman gen moun ti sèvo yo fèmen, ti sèvo yo pa byen dévlopé nan adoré lwa, sé pou moun sa yo poun dwé priyé bonDyé plis; ékzanp: Roi Erode te di ti fanm nan li té prè poul té bali mwatyé nan royaume ni ti fanm nan pat répon, lèl té rési répon Roi Érod sé tèt Jean Baptise li té mandé nan yon plat. An nou pozé tèt nou yon késyon, èské sé intélijan ti fanm sa a té tro intélijan oswa li té avèg?

Mwen konpran sa trè-byen gen dé moun si yo parèt dévan Prézidan Martelly é Prézidan di moun sa yo: mandém tout sa nou vlé map banou li, francheman genyen kap di Prézidan Martelly ebyen fèm kado yon ti pè soulyé, oswa kèk vyé pantalon ak chémize ké Prézidan pwal jété.

Mwen konpran sa, Jézi té mennen yon ti vi pov sou tè a sè sak fè pèp Juif la té pi pat réspéktél men nou wè klè sé pat kaka poule ki té nan tèt Sényè a.

Mwen pakonen pou nou-menm, mwen sé nèg ki maté wo, si Prézidan Martelly ta mandém yon bagay konsa, kom pi piti mwen tap mandél sé tap yon 10 millions dola Amériken, limenm li ta désidé konbyen li tap banmwen.

Ébyen mwen menm mwen pap kaché di nou sa, dépi an 2007, pandan mwen-menm ak madanm mwen tap priyé bonDyé, nou té mandé bonDyé plis ké 199 million dola, nou té mandé li avion ki pi chè a poun voyajé patou nan monde lan pou nal préché lévanjil, nou té mandél building ki pi chè sou tè a poun mété nan lwé; dépi sé bagay ki pi chè yo sé sa nou té mandé bonDyé.

Mwen té menm mandé bonDdyé poul té voyém al Prézidan nan péyi d'Haiti.

Kalkilé de 2007 jiska 2015 poun wè konbyen ané sa fè?

Ébyen aprè sa mwen pa nan mandé bonDyé vyé bagay matéryèl anko, Apotre Paul rélé yo labou é sé sa yo yé vré.

Mwen vin apran ké lèm té soti nan vant manmanm, si papam ak manmanm pat van mwen nan dyab, si péchè ké yo té yé, yo té konnen pou yo té banm manjé, bwè, banm rad ak soulyé, péyé lékol mwen san mwen pat menm gen oken konésans poum té mandé yo anyen, é bonDyé menm?

Mwen pakon pou nou, mwen té mandé papa nou ki nan syèl la tout gro byen sa yo sé pou té asirél, malgré sèvom té fin krabinen nan mariguana, crak, achize, cigarèt ak tafya etc. ti rès la la toujou e sé limenm sèl ki dwé fè sal vlé avèk mwen, mwen pa nan mandél vyé byen matéryèl kap pasé; kom pastè a di nan komansman priyè li:

When you pray, Tony Robbins said, you cannot be vague in your prayer.

You have to be specific.

Step #1 -- Don't thank the Lord for "all" he has done for you, enumerate them...

Be grateful what the blessings that you already have: Thank you Lord for the wonderful companion you have given me, Thank you for giving me the opportunity to be where I want to be in life. Thank you for my kids, thank you for the new job, thank you Lord for my car not breaking down on me this week, thank you for keeping me in good health over the years.

Mwen pakon pou nou mwen pa nan mandé bonDyé vyé bagay ki pap itile, mwen gen million map toujou swaf, mwen pagen million map toujou swaf, banm kitél virém tounenm janl vlé a, soutou mwen kon fè mèb mwen kon inpotans sa yo déjà.

JPP. Éléction pwal fèt an Ayiti, ké Prézidan Martelly ak KEP a fè afè yo, mwen ta swété Laurent Lamothe ak tout lot kandida ki pran kanè yo sispan plenyen, bonDyé kon sak bon pou nou, sak séré pou nou pagen moun ki ka rétirél nan men nou. Mwen pou Prézidan ki pwal monté a, Léternèl a chazi.

An nou priyé bonDyé poul banou ti moso santé, santé pou pititit nou, santé pou pitit pitit nou, santé pou tout Ayityen kap monté maswifé Seng Domeng e patout nan monde lan, bagay yo sé gaté yap gaté yo pap janm vin pi bon. Gen anpil nan nou-menm ki konnen pastè Lukner, mwen sonjé an 1990 anviwon yo, li tap dénosé koriptyon ki tap fèt sou plaje Aux États-Unis; moun té kon plenyen, moun té kon ap di ké sé bétize pastè a tap di.

Kalkilé, dépi 1990 jiska 2015; Menm jan téknoloji a ap avansé a sé konsa gouvernman yo ap vin pi profetyonèl nan zafè gason ak gason; fanm ak fanm sa a. Afè plimen ak bèt la menm, sa a sé pa palé.

Moun yo fè sa yo konnen, menm Jézi: pandan li té sou kwa a avanl té mouri li tap di papa li padoné yo yo pakonen sa yap fè.

Gouvernman Amériken an si tèlman ranpli ak ékspérians nan zèv koronpi a, tout moun ap plenyen: dépi yon moun palé de bonDyé yo in-nèvé, sé pa tout ki konsa a non. BonDyé pa yon kréten li paka kité tout yon nayotyon péri. Si moun ki swadizan nan légliz ap fè tenten e sak pa nan légliz yo?

Pap Francis menm di ké li aboli fornikatyon, misyé di ké fornikatyon pa péché anko.

Mézanmi sé pa kritiké map kritiké non, lè nap gadé ké wayom ténèb la ap pran gro promotyon nan koriptyon.

dyab la ap maché fèmen bouche fo krétyen kap chofé ban yo, map gadé fent yo, jan dyab la mové la a yo vlé légliz maryé masisi yo ak madivine yo. Fo yo rantré ak gato masisi yo ak madivin yo andedan légliz, mwen pwal wè pastè masonloj yo, mwen pwal wè légliz pastè masisi ak madivine ki anba tab yo.

Kounyé a gouvernman Ameriken ap fè konplo ak gouvernman Dominiken pou toumanté gouvernman Ayityen an; mariage masisi ak madivine nan yo bézwen fè an Ayiti.

Paté a cho, mwen ta renmen wè figi bonDyé sil pa faché; pétèt bonDyé genlè ap ri Satan ak mové zanje yo kap fè tenten.

Gen anpil moun kap chofé ban nan légliz nan péyi étranjé e yo pagen papyé, yo pat masisi ak madivine, map gadé si yap kité dyab la fèmen bouche yo, anyways sé ban yo té déjà tap chofé.

Mézanmi pa okipé dyab la tandé!

Malgré éta nou toujou rémèt éspri nou nan men bonDyé, men pa fè poulè (don't be chicken), pa tan dènyé minute pou nap bay bondyé éspri nou, fè sa kounyé a pou tou tan.

Ké bonDyé béni nou.

Related Article:

Do You Know How to Pray To Get Results? Read this...

Do you know how to pray? Do you know how to pray to get results? Read this right now, it will change your life... When I was a child growing up in...

REPLY to this message

Return to Message List