tnh haiti

PHOTO: Television National d'Haiti (TNH)

PHOTO: Television National d'Haiti (TNH)

Here is a photo of Haiti's National Television station (Television Nationale d'Haiti - TNH)

Permalink | Comments