Mèsi bonDyé papam ki nan syèl la, tròp...

< Previous | Home | Next >

Click to enlarge

Reply to Msg 16408

Mèsi bonDyé papam ki nan syèl la,

tròp dézòd fè yo mét lòd nan lavi yo, tròp magouy, fè yo konpran ké péyi d'Ayiti patajé ak anpil moun séryé menm si malfèktè plis ké nou paské sé dézòd yap fè, simen pitit patou sou tè a san papa, kòm Jézi pa kadè sou kantité; kòm sé bon krétyen yo ki gen plis valè dévan sovè nou an.

Pliské yo ékzilé nou avèk vyé konpòtman malonèt sa yo sé pou bonDyé lévém pi wo ké janm yé a, sé pou Ayiti béni, sé pou Ayiti soti nan labou santi a ak chawonje santi sa au nom de Jézi, sé pou bonDyé bay gouvernman Ayisyen an asé moyen pou nétwayé tout vyé charonje santi ki ka fè nou malade an Ayiti.

Mwen mandé bonDyé poul pa kité vyé manjé chimik anpwazonen pété fyèl nou, nan zafè pèdi ren, sa a, pa kité malpròpté manjé chimik pété fyèl nou nan vyé maladi tansyon, koléstérol, dyabèt ak tout lòt malpròté maladi yo, mwen mandé bonDyé pa kité chawonje santi anpwazonen fini avèk nou.

Mwen mandé bonDyé poul édé bwè 8 vè dlo pa jou kòm pi piti pou lavé pwazon chimik nan vante nou, jan doktè yo dil, mwen pap suiv doktè sé bonDyé map suiv, pwòp manjé ké nap manjé yo sòti pou pété fyèl nou sé pou granmèt la sové ti rès la pou nou.

Mwen mandé Ségnyè a pou édém al planté bon jan manjé ak pwodui natirèl san chimik nan péyi nou poun manjé.

Si granmèt la vlém mouri nan frizè a au Canada pagen pwoblèm men avèk li masirém ké map gen yon ti chans poum planté bon jan manjé natirèl san pwodui chimik, sé malpròpté chimik sa yo kap pété fyèl nou ak tout vyé maladi sa yo.

Sé pou Jézi apran chèf douane Ayisyen yo pou yo kité vòlè konténè moun nan douane paské si sé pat vyé konplo sa a yo té fè pou yo té vòlè konténèm nan an 2010 la kounyé a mwen pa tap nan frizè sa a mwen jodi a, mwen ta vizité men mwen tap fout chita nan ti péyim ki byen cho mwen tap manjé bon ti patate chétif mwen ak lòt ti manjé chétif, san chimik mwen anpè.

Si sé volontél lap rétirém nan frizè sa a kanmèm, sé pou bonDyé korijé tout ban vòlè ki nan doune sa yo pou yo pa vòlè zafè moun ankò, sé aksyon malonèt sa yo ké yap menmen nan péyi a ki mété anpil nan noumenm déyò, sé pou granmèt la fiksé biznis yo, bonDyé pa tiyé yo men korijé yo pou yo pa fè sa ankò papa.

Mèsi pou lòd ou kòmansé mété nan péyi nou soutou sou zafè édukasyon masyonal sa a papa, konsa dyaspora ki pa masisi ak madivine yo a jwen bon koté an Ayiti pou fè édikasyon pitit yo, aba lékòl masisi ak madivine yo papa. Aba frizè papa, frizè fèt pou moun konsèvé manjé papa, frizè pa fèt pou noumenm nèg nwè po griyo, sé pou granmèt la fiksé malfèktè yo pou nou poun ka al kiltivé bon jan manjé natirèl poun manjé, aba pwazon chimik.

Pèp Ayisyen !

An nou fè yon ralé yon déba sou zafè maladi kap fini ak nou jodi a,

imajiné nou sèvo ak kò nou fin pèdi nan tout malpwòpté krak, mariguana, kokayin, achize: kòm nap tandé ayisyen kounyé ap pran siman kòdonyé pou dwòg, Ayisyen ap pran tinè mété andedan yo, yon bagay ki yon pwodui chimik ké yo fè pou lavé penti a l'huile ak anpil lòt pwodui chimik lè nou fini sèvi avèk yo, map tandé Ayisyen ap pran tinè sa a kòm dròg, krak sa a nou tandé a: dépi sé tout pwodui chimik konpayi yo fè pou nétwayé andedan fou yo oswa founo yo lè moun fini fri vyande etc. yo envanté pwodui sa yo pou nétwayé tout malpwòpté sa yo, klowòks sa a nou wè a, yo fèl pou lavé rade, ébyen sé ak tout malpwòté sa yo ké méchan yo fè krak sa a ké lòm ap fè chyen dèyèl la, achize sa a, yo fè konpran nèg fè chat chyen ak lòt bèt doméstik manjé malpwòpté épi yo pran kaka bèt sa yo épi yo mélanjé yo ak l'lhuile motè ak lòt pwodui chimik banou poun fimen, au nom de Jézi yo pap pranm ladan yo ankò, yo menm fè masisi ak madivine pou li, yo menm tiyé moun pou li, nan kondisyon sa yo lougawou ka manjé chèm men yo pap ka pran nanm mwen au nom de Jézi. Si pèp la fou jodi a sé tout konsékans sa yo ké nap péyé jodi a. Doktè fimen sigarèt, pran krak, kokayin, doktè wi; doktè nan bwè malpwòpté nan men ougan oswa bòkò, manbo, masonlonje, etc. doktè ki ta sipozé di nou sa nap fè yo pa bon wi.

Olyé pou yo ta ankourajé nou bwè 8 vè dlo pa jour é plis, pou lavé malpwòté sa yo andedan nou kap tétwi ren nou, malpwòpté banou koléstéwòl, krize kadyak, maladi tansyon ak tout lòt vyé maladi, olyé pou yo ta bay moun kap planté yo pou yo pa mété angrè pwazon nan manjé yo, olyé pou yo di moun yo pa flité gren manjé ki pwal rantré nan vante nou, paské si bagay yo ap tiyé bèt mézanmi épi pou nap jwé avèk yo konsa se sak fè maldadi ap dévoré nou konsa a, menm ké li pa tiyé nou lap fè nou soufri avan nou mouri.

Avion yo pasé anlè yo flité pòm yo, rézen yo, diri yo, pitimi yo, etc ak pwazon pou bèt pa manjé yo, ou wè kijan nou sòt?

oswa yo twò entélijan, yo flité yo pou tiyé bèt, épi yo van yo banou pou pété fyèl nou. Nan ki pil kaka nou yé la a?

Doktè yo menm: olyé pou yo ta di nou sa poun ka véyé yo, yo fè pi rèd. Bon doktè kap ba nou bon enfòmasyon sou manjé yo é kap van live ki ka édé nou poun sèvi ak pwodui natirèl yo yo pa vlé wè yo, ébyen Satan ak mové zanje yo fouyé trou yo épi yo tonbé ladan ankò.

Olyé pou yo ankourajé nou fè anpil jou san manjé pou nap bwè dlo pou floshé tout malpwòpté déyò pou lavé sistèm nou poun délivré nou anba tout vyé maladi sa yo, sé pa sa yo fè: piki chimik nan bouda nou, gren chimik nan bouda nou. Andédan nou déja anpwazonné pou doktè yo ap agravé sistèm nou ak pwazon chimik pou fini avèk nou, nou wè kijan yo fou?

Pwazon ap géri pwazon, li fè sans?

Sak fè yo pa éséyé banou bagay naturèl poun viv pi lontan?

Poukisa yap krazé nou konsa a?

Mwen ka mouri jodi a, mwen ka mouri démen, sa pa gadém menm, dépi nanm mwen asiré nan men bonDyé mwen pa bézwen pè anyen, an nou fè bagay ki fè sans, kèlkéswa doktè a, si yo paka poté yon solisyon ki ka édé nou viv pi lontan sé paské yo pa konpran sa yap fè a, an nou padoné yo.

Mwen té kòmansé ap pran gren chimik nan men doktè pou maladi koléstéwòl ak tansyon, lèm té mandé youn ladan yo jis pou konbyen de tan map pran gren sa yo, misyé té répon mwen ké map pran yo pou tout rès vim, épi sil vouplè chak 2 oswa 3 mwa yap ogmanté dòz chimik nan boudam wi, chak 2 oswa mwa yo di nou ajouté bwat chimik sa yo sou li. Sa yo pa pwogrésif.

Ébyen sa té kòmansé an 2007, aprè 6 mwa anviwo, nan pran gren chimik sa yo nan famasi sa yo, mwen té kòmansé pèdi ban, sa vlé di ké lèm tal ésyé plimen madanm mwen sa té pran tan pou kòk mwen té rési kanpé, mwen jis fourél nan kisa sa sayé madanm mwen épi sou anviwon 15 ségonde mwen té voyé, épi sam voyé sé pat menm yon déchaj non, li té tankou yon ti dlo, sa vlé di mwen té jis swenté épim tonbé.

Zafè moun ki konpran ké sé bétize map di, kèl wont?

poum gen yon bèl jèn ti madanm nan menm konsa épi poum paka bali bon jan sèvis?

Men sété pwoblèm maladi, sa poun fè?

Men pa bliyé ké san Jézinou pap paka gen solisyon, men ak Jézi gen yon vrè solisyon.

Ébyen ! Lèm té tounen koté doktè fanmi mwen poum té rakontél pwoblèm nan, misyé té dim bla ! Bla ! Bla ! Ké sé sèl médikaman sal banmwen an ki maché pou mwen, épi misyé té pran plim ni épi li ékri yon préskripsyon ban mwen lèm té alé nan famasi a, madanm nan té jis gadé papyé a épil té dim $ 70:00, mwen té dil wi kém dakò, madanm té fout mwen kat ti kapsil tankou 4 ti gren tèt mayi, mwen té di madanm nan sa sa yé la a?

Li té répon mwen sé cialis, mézanmi nou mèt kwèm, mwen té valé yon prémyé kapsil, épi mal téstél ak madanm mwen, jwèt, bétize, mwen té toujou ap voyé menm ti dlo sa a; mwen té bwè yon dézyèm kapsil jwèt, jiska sé ké mwen té bwè tout 4 kapsil la épim pat jwen oken méyè rézilta pasé sa.

Mwen té di annnnnnnnnnn sé konsa !

Mwen pap fout pran ni médikaman yo ankò, épim pat menm al mandé dotèm sa a poul té ogmanté dòz cialis la pou mwen. Jis kounyé map plimen madan mwen san pwoblem, nou gen 3 pitit, sé mwen kipa vlé simen plis pitit nan vant li au nom de Jézi.

Mwen ka mouri jodi a, mwen ka mouri démen. men pandanm vivan an map fout bwè anpil dlo poum floshé sistèm mwen, pafwa map pasé kèlké jou san manjé poum ka byen floshé malpwòté chimik méchan yo mété nan manjé yo pou fini nou, men au nom de Jézi doktè chimik yo ak famasi chimik yo pap si tèlman wè figim pou fini avèk mwen.

An nou priyé é véyé yo.

Patrick Princivil, November 30 2015, 11:09 AM

REPLY   Next >

 

Topic: Haiti Education - 30000 Teachers to Receive Their Provisional Teaching Licences

Start a NEW topic or,
Jump to previous | Next Topic >

< Previous | Home | Next >

 

Messages in this topic

Mesi bonDye papam ki nan syel la, trop dezod fe yo met lod nan lavi yo, trop magouy, fe yo konpran ke peyi d'Ayiti pataje ak anpil moun serye menm... read more >
Patrick Princivil, 30-Nov-15 11:09 am
Mesi bonDye papam ki nan syel la, trop dezod fe yo met lod nan lavi yo, trop magouy, fe yo konpran ke peyi d'Ayiti pataje ak anpil moun serye menm... read more >
Patrick Princivil, 30-Nov-15 8:48 pm

 

< Previous | Home | Next >