Mwen té okipé mwen pat ko gen tan bay opinion'm sou...

Patrick Princivil - July 15 2014, 3:26 PM

Mwen té okipé mwen pat ko gen tan bay opinion'm sou afè VOODO kap déroulé nan tout Haïti a.

An nou kontinyé déba sa a sou rézo a. Sa gen pou-l fini sélon yon rèv ké-m té fè entre 1996-1997; sa ap banou yon idé kilè.

Nou sonjé ké 4 bandis té kòmansé men-nen yon atack kont Jean Bertrand Aristide pou-l té kité pouvwa a en Haiti, lè sa a mwen té en Haïti, lè mwen tap tandé kòman pèp Haitien té itilizé radio nan tout kwen d'Haiti pou yo té akizé Jean Bertrand Aristide ak disip li yo kont bagay ki pat fè Bondyé plézi, mwen té oblijé rété bouche fèmen mwen té wè bagay yo maké sang, mwen pa bézwen alé nan plis détay, men mwen enkouragé nou pou-n partajé avek Haïtien ki fèt en 1993 a 2014; ki aktivité kriminèl ki tap réglé en Haïti nan moman sa a.

Lè-m té wè ké sang té kòmansé ap koulé en Haïti mwen té oblijé pran yon avion et mwen té rétounin Canada.

lè mwen té rétounen Canada, nan la soirée avan-m té dòmi mwen
ta-l plenyen devan Bondyé au sujet de 4 bandis sa yo ki tap avansé sou palè national jiska sé ké gouvernement Américain té a-l pran Jean Bertrand Aristide lakay li avek minòt nan bra li et yo ta-l mété li en Afrique.

Konpran-n sa map di nou an: si Jean Bertrand Aristide té bon pou pèp Haitien konsa Bondyé pa tap kité Américains fè yon malédvé konsa en Haïti, mwen ta pansé ké sé 4 ti gren-n kriminèl sa yo ta fè yon dézòd konsa en Haïti jiska sé ké pou gouvernement Américains ta oblijé dépasé limit pou pran Jean Bertrand Aristide yo ta voyé alé byen mal konsa.

Et byen avan mwen ta-l dòmi nan aswè nan moman atack kont Jean Bertrand Aristide yo, mwen té wè nan yon rèv Satan avek mové Ange yo té faché yo tap krazé brizé et nèg tap volé difé sou motocyclette yo en Haïti.

Et byen sé konsa mwen té wè nan yon rèv ké anpil pastè té anvahi Palais nationale d'Haiti avek anpil chant lévanjil nan men yo épi mwen té wè nan rèv sa a té gen anpil blan chrétyen ak tractè et yo té déchouké nèg maron et yo tap marché dérasinen tout vyé statu ou idol nan payi d'Haiti, pendan mwen té wè opération sa yo ki tap fèt en Haïti a, pastè yo tap fè apèl ak tout lòt pastè yo pou chasé vyé dyab sa yo ki anchen-nen nan Palais national d'Haiti, D.G.I etc.

Dépi lè Jean Bertrand Aristide té kité payi d'Haiti jiska 2014 koté pastè yo?

Peut- être yo genlè ap dòmi, pa fatigué nou Bondyé pa yon mentè sa-l programé pou-l fè yo gen pou yo fèt kanmè-m yon jou.

Pèp Haitien!

Laguè avèti pa tuyé kokobé, sonjé 12 Janvier/2010?

Haïti genlè sé men-m désandan pèp Izraèl ké nou yé, sé Haïti Bondyé frapé ak plis siclòne ak inondation pou yo révéyé yo, yo pa konpran yap dòmi. Massi ak madivine anvahi légliz yo, pastè yo transfòmé légliz yo en ville Sodom a Gomorrah Bondyé la lap gardé fent yo, révéyé nou café a pral koulé ak ma wi.

Et byen lè moman éléction an en Haïti en 2010 la nou té en Haïti pendan plis ké 5 mwa, mwen tap plédé dévan Bondyé pou bon chanjeman en Haïti, pèp Haitien té si tèlman pran mové kou nan men politisyen san tèt ak coeur yo, mwen té Oblijé tap ataké gouvernement Américains an pou yo té pran Haïti et yo dévlopé-l yo men-m; sa vlé di pou yo té rétounen vi-n okipé Haïti men-m jan yo té fè en 1915-1934;

Lè mwen té wè ké sé té Prézidan Martelly ki monté Prézidan, mwen té trè découragé paské mwen té wè ké li pat gen oken expérience politik koté douane yo, E.D.H, cargo airport etc.ap mal marché, koté mésyé politisyen sa yo ap fè dézòd, rakétè partou.

Nou té rétounen au Canada et mwen té vrèman découragé soutou nèg yo té vòlè containè nou nan douane port au prince la, mwen té wè Prézidan Martelly tap fimen yon gro ciga nan yon rèv et mwen té di li map priyé Bondyé pou li, li té répon-n: wi et aprè 4 ak 5 mois mwen té wè Prézidan Martelly ankò et mwen té di-l men-m bagay la, sé konsa dyab la té mété avèk mové anges yo et yo té rantré nan yon pakèt mou-n ki té étranj pou mwen, et yo té trè faché paské mwen té Prézidan Martelly map priyé Bondyé nan syèl la pou li, mwen té répon-n yo ké sé Bondyé papa nou ki nan syèl la ki chwazi li et ké Bondyé ap travay nan coeur li, dyab yo té viré yalé byen wont. Sé rézon sa yo ki fè mwen kwè ké Bondyé gin yon plan pou Haïti; mwen pa kon-nen plan sa a map fè éfò mwen pou nou al travay trè di au Canada pou nou ka gen asé l'argent nan men nou pou nou tounen Haïti trè byento, nou pwalé avan éléction an ki gen pou-l fèt en Haïti a. Nap si tèlman fatigué mwen pap gen asé tan pou-m nan patajé mésaj avek nou, jan-l pasé-l pasé (JPP) fè afè nou, men sonjé plan Bondyé gen pou Haïti.

Nap parlé de légliz Catholic sé rébèl yo yé yo pil on-nen kòmandman Bondyé a anba pied yo: madichon sou yo; Exòd 20:3-17;

Nou pa bézwen ap conpliké bagay yo, nou wè trè byen légliz Catholic yo sé temple dyab yo yé, sé péristil yo yé pa gen lòt lettre nou ka mété, sé sak fè toutan yap baré prêt yo nan massissi; Pape yo men-m tout koté yo pasé et yo bo tè a gouvernement yo kaka; Pape Jean Paul 2 té rantré en Haïti li jist bo tè a Jean Claude Duvalier kaka, sé sa yap fè nan tout payi. Al sou Google et tapé: Free mason Pope YouTube na wèl nou-min'm.

Chrétyen yo révéyé nou: si men-m pastè sa yo ki pa nan adoré idol tankou sa légliz catholic yo ap fè a légalizé massissi ak madivine anba table nan légliz yo nou dwé wè nou antravé.

Nan légliz catholic yo nou pa wè yon ban mère catholic habillé tout en nwa?

Mère sa yo pa sòti nan la rue yo
men-m, sé bagay malè nèt yap fè nan légliz catholic yo wi! Jean Bertrand Aristide té nan bagay yo, mandé-l. Mère ki avek robe nwa voile nwa yo pi lougarou, sé yon kolòn sorcié yo yé.

Si nou rési wè yon mère oubyen yon prêtre catholic ki pa nan massissi, madivine ak masonlòge: praise the Lord, sé pa fasi-l sé sak fè nan bagay malè yo a sé timou'n-n 1 a 7 ans yo aksépté sé pou lè yap sacrifyé mou-n bay dyab la pou yo pa konpran.

Pa okipé yo tout mou-n ki van-n nan-m yo bay dyab sé manjé dyab yo yé, si yo pa répanti yo kaka.

Related Article:

Vodou is BIG social problem for Haiti, Cardinal Chibly Langlois Says

Haiti Cardinal Chibly Langlois has just fired a bullet at VODOU in Haiti saying that Vodou is a BIG social problem in Haiti that only offers "MAGIC...

REPLY to this message

Return to Message List